اسباب بطلان تقسیم مال مشاع

اسباب بطلان تقسیم مال مشاع

سمینار حقوق 39 صفحه فایل Word

چکیده :

اشاعه نوعی مالکیت است و از مهمترین مفاهیم در حقوق مدنی می باشد که دو گونه است به صورت مفروز  و یا به صورت مشاع می‌باشد. اشاعه حالتی است که در آن مالی بیش از یک مالک دارد بی آنکه حد و مرز مالکیت آنها مشخص و تعیین شده باشد. هر یک از مالکان در جزء جزء مال به نسبت سهامشان مالک هستند نمونه بارز مالکیت مشاع ارث می‌باشد. مالکیت اشتراکی همواره دردسرهایی با خود به همراه دارد و دامنه قاعده تسلیط را تنگتر می‌کند، همین امر موجب این تحقیق با طرح این سئوال مطرح شود که مالک مشاع چطور می‌تواند در ملک مشاع خود تصرف کند و چه تصرّفاتی نافذ و معتبر است و آثار آن چیست؟ هدف از انجام پژوهش بررسی و شناخت مال ، اشاعه، تقسیم مال مشاع و انتقال آن با رویکردی به قانون مدنی است. فرضیه تحقیق نیز مبتنی بر این است که «مال مشاع در حقوق ایران و فقه امامیه تعریف شده و با استناد به آن انواع مال مشاع و مصادیق آن تعیین شده است. نتایج حاصل از تحقیق نیز مبن این است که: درخصوص مال مشاع ماده (571) قانون مدنی اذعان می دارد: «اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». بر این اساس آنچه قابلیت تملک یک نفر داشته باشد قابل تملک از جانب چند نفر نیز هست.

 

واژه گان کلیدی : آثار ،مال،  اشاعه، شرکت، انتقال ، تقسیم ،بطلان

.

60,000 ریال – خرید

.

.

فهرست مطالب :

چکیده : 2

مقدمه : 2

اهداف تحقیق. 2

بیان مسئله. 2

پیشینه تحقیق. 2

سوالات تحقیق. 2

فرضیه تحقیق. 2

فصل اول : کلیات.. 2

مبحث اول : معنای لغوی و اصطلاحی مال. 2

گفتار اول :مفهوم اشاعه. 2

گفتار دوم :بيع مال مشاع و انواع آن: 2

گفتار سوم :انواع بيع مشاع : 2

گفتار چهارم :اجاره مال مشاع و انواع آن: 2

مبحث دوم :تقسيم مال مشاع. 2

گفتار اول :ماهيت تقسيم: 2

گفتار دوم: اقسام تقسيم: 2

گفتارسوم :انتقال مال مشاع : 2

گفتارچهارم : تقسیم مال مشاع: 2

گفتار پنجم : اقسام تقسیم : 2

مبحث سوم : تقسیم به تراضی و تقسیم به اجبار : 2

گفتار اول :تقسیم به اجبار : 2

گفتار دوم :تقسیم عین و منفعت و دین : 2

فصل دوم : آثار بطلان تقسیم مال مشاع : 2

مبحث اول : افراز مال مشاع : 2

گفتار اول : ظهور عیب در حصه ی یکی از شرکا : 2

گفتار دوم: وجود دین در ترکه متوفی : 2

گفتارسوم   :موارد بطلان تقسیم : 2

گفتار چهارم : فرایند اعمال بطلان مشاع. 2

مبحث دوم : قابلیت اعتراض به تصمیم واحد ثبتی.. 2

گفتار اول :روش های مستقیم بطلان تقسیم مال مشاع. 2

گفتار دوم :غبن در تقسیم اموال مشترک… 2

گفتارسوم :وجود آثار بطلان مال غیر در اموال تقسیم شده 2

نتیجه گیری : 2

منابع و مآخذ : 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *