اینترنت اشیا در عصر ۵G: توانمندسازان، معماری و مدلهای تجاری

اینترنت اشیا در عصر ۵G: توانمندسازان، معماری و مدلهای تجاری

Internet of Things in the 5G Era: Enablers, Architecture and Business Models

مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه PDF ترجمه فارسی ۳۱ صفحه Word

چکیده

الگوی IoT متعهد می شود تا روش زندگی و کار ما را بوسیله موهبت های بسیار با خدمات جدید، برپایه فعل و انفعالات یکپارچه میان مقدار زیادی از دستگاه های ناهمگن متحول سازد. پس از دهه های تکوین و تکامل مفهومی IoT، در سال های اخیر گونه های زیادی از فن آوری های ارتباطی به تدریج به وجود آمده که تنوع بسیار زیادی از دامنه برنامه ها و نیازهای ارتباطی را بازتاب می دهد. چنین عدم تجانس و پراکندگی در چشم انداز ارتباطات معمولا با مطرح کردن چالش های پیچیده و متعدد یکپارچه سازی، مانع درک کامل IoT می شود. در این زمینه، ظهور سیستم های سلولی ۵G، با دردسترس بودن یک فن آوری ارتباطی که به طور همزمان درهمه جا موجود، معتبر، قابل ارتقا، هزینه-مناسب است، به عنوان یک کلید بالقوه محرک برای IoT نوظهور است. در مقاله حاضر، جزئیات بالقوه فن آوری های ۵G را با درنظر گرفتن هردو دیدگاه فن آوری و متعارف سازی، برای IoT تجزیه و تحلیل می کنیم. دورنمای ارتباطات IoT امروزه، همچون توانمند سازان اصلی ۵G برای IoT را مرور می کنیم. در آخر اما نه حداقل، تغییرات تجاری عظیمی را شرح می دهیم که ممکن است رابطه و اتصالی محکم میان IoT و ۵G در عملگر و اکوسیستم های دستفروشی ایجاد کند.
کلمات کلیدی: اینترنت اشیا, IoT, 5G, سلولی, وای فای کم قدرت, زیگبی, بلوتوث انرژی کم, ناحیه عریض کم توان, ۳GPP, ارتباطات نوع ماشینی, MTC, متعارف سازی
Abstract:
The IoT paradigm holds the promise to revolutionize the way we live and work by means of a wealth of new services, based on seamless interactions between a large amount of heterogeneous devices. After decades of conceptual inception of the IoT, in recent years a large variety of communication technologies has gradually emerged, reflecting a large diversity of application domains and of communication requirements. Such heterogeneity and fragmentation of the connectivity landscape is currently hampering the full realization of the IoT vision, by posing several complex integration challenges. In this context, the advent of 5G cellular systems, with the availability of a connectivity technology which is at once truly ubiquitous, reliable, scalable, and cost-efficient, is considered as a potentially key driver for the yet-to emerge global IoT. In the present paper, we analyze in detail the potential of 5G technologies for the IoT, by considering both the technological and standardization aspects. We review the present-day IoT connectivity landscape, as well as the main 5G enablers for the IoT. Last but not least, we illustrate the massive business shifts that a tight link between IoT and 5G may cause in the operator and vendors ecosystem.
Index Terms: Internet of Things, IoT, 5G, cellular, Low-Power Wifi, Zigbee, Bluetooth Low Energy, Low Power Wide Area, 3GPP, Machine-Type Communications, MTC, Standardization

95,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *