بررسی ارتباط بین کیفیت سود و نسبت اهرمی با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی ارتباط بین کیفیت سود و نسبت اهرمی با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
منتشر شده در کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی در سال ۱۳۹۴

مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدرضا اکبری بدرآباد – کارشناس ارشد حسابداری؛زاهدان
مهدی ایرانی – دانشجوی کارشناسی ارشدحسابداری
سعید حسینی قلعه نو – حسابدار

خلاصه مقاله:

یکی ازعوامل موثردرتصمیم گیری؛اطلاعات مناسب ومرتبط باموضوع تصمیم است ودرصورتی که اطلاعات موردنیازبصورت نامتقارن بینافرادتوزیع شودمی تواندنتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحدسبب شود.عوامل ومتغییرهای گوناگونی می تواند منجربه افزایش یا کاهشعدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شود.دراین تحقیق هدف اصلی بررسی ارتباط بین کیفیت سود و نسبت اهرمی باعدم تقارن اطلاعاتی می باشد.روش تحقیق از نظر منطق به کار برده شده در آن ، استقرایی ، روش انجام آن از نوع همبستگی و برای آزمونفرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. بدین منظور از بین 446 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانازابتدای سال 1387 تا پایان سال 1391 که در بازار بورس فعالیت داشتند 80 شرکت به روش حذفی انتخاب شدند و ارتباط بین کیفیت سود ونسبت اهرمی با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که کیفیت سود با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفیو معناداری دارد. و نسبت اهرمی مالی با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری ندارد.

کلمات کلیدی:

عدم تقارن اطلاعاتی؛ اهرم مالی؛ قیمت پیشنهادی خریدسهم؛ قیمت پیشنهادی فروش سهم

.

.

25,000 ریال – دانلود فایل

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *