کاربرد مدل سیپ در ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادات

عنوان مقاله: کاربرد مدل سیپ در ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادات
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴

مشخصات نویسندگان مقاله:

زهره کاظمی – کارشناس ارشد اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
حانیه سادات سجادی – استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
محمدرضا شریف زاده – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

خلاصه مقاله:

مدیریت مشارکتی به عنوان رویکردی نوین در مدیریت ، از طریق سازوکار نظام پیشنهادات می تواند سازمان ها را در تشویق خلاقیت کارکنان و بهر ه گیری از سرمایه فکری آنها یاری دهد. اهمیت ارزیابی نظام پیشنهادات جهت شناسایی نقاط قابل بهبود و اصلاحات مورد نیاز ، محقق را برآن داشت تا با استفاده از مدل سیپ عملکرد این نظام را بررسی نماید.مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر به صورت مقطعی در سال 1393 انجام گرفت. کلیه اعضای شورا ( 25 نفر) و کاربران ( 4292 نفر) نظام بررسی و پذیرش پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، جامعه مطالعه را تشکیل دادند . حجم نمونه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی 155 نفر تعیین شد .ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن تأیید گشت( ضریب آلفای کرونباخ = 0.95 ). داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 16SPSS- و براساس اهداف پزوهش تحلیل شدتحلیل اطلاعات نشان داد حدود 62.3 درصد افراد عملکرد نظام مذکور را ضعیف ارزیابی کردند. میانگین امتیاز عملکرد نظام مذکور 0.39± 0.91 به دست آمد مقایسه میانگین امتیاز ابعاد چهارگانه مدل سیپ مبین آن بود که بعد درون داد بیشترین امتیاز را کسب نمود. در رده های بعدی به ترتیب ابعاد فرایند، نتایج اجرا و پیش زمینه قرار داشت.با توجه به یافته های مطالعه توصیه می شود آموزش و اطلاع رسانی کارکنان و مدیران جهت تقویت فرهنگ مدیریت مشارکتی ، تامین بودجه لازم جهتاجرا ، تداوم و بقا سیستم پیشنهادات ، برگزاری جشن ها ، همایش ها و تبلیغات لازم به شکلی که منجر به افزایش درامد کارکنان ، ایجاد تحول در سازمان و تقویت روحیه تحقیق و تفحص شود صورت پذیرد.

کلمات کلیدی:

ارزیابی عملکرد، نظام پیشنهادات، مدل سیپ

 

.

25,000 ریال – دانلود فایل

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *